• Säännöt

Yhdistyksen säännöt

RIIHIMÄEN ERÄTYTTÖJEN JA RIIHIMÄEN ERÄPOIKIEN TUKI –YHDISTYS 
Kalevankatu 8
11100 Riihimäki           26.11.2006

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki, ja sen kotipaikka on Riihimäki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Riihimäen Eräpojat ry:n ja Riihimäen Erätytöt ry:n toiminnan tukeminen mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. osallistuu em. partiolippukuntien toimintaan, järjestää erilaisia talkoita, pitää rakennus- ja siivousleirejä, ylläpitää yhteyttä lippukuntien entisiin ja nykyisiin jäseniin, ja toimii lippukuntien johtaja- ja asiantuntijareservinä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja ja järjestää asianomaisella luvalla erilaisia varainhankintatilaisuuksia, kuten arpajaisia, rahakeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka haluaa toimia Riihimäen Eräpojat ry:n ja Riihimäen Erätytöt ry:n hyväksi ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhdistys sekä yhteisö. Varsinaiset ja jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Jäseniltä ei peritä erillisiä liittymismaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 4 jäsentä sekä Riihimäen Erätytöt ry:n lippukunnanjohtaja ja Riihimäen Eräpojat ry:n lippukunnanjohtaja. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kutsulla, joka on laitettava julki Riihimäen Eräpoikien ja Riihimäen Erätyttöjen Partiotalon ilmoitustaululle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouksesta tulee ilmoittaa sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai jäsenille postitetuilla kirjeillä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudet.

8.päätetään hallituksen jäsenten määrä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

REETU on partiolaisten tukiyhdistys, jonka tehtävä on talkootoimintaa lippukuntien hyväksi. Työskentelemme Partiotalolla ja Eräleirillä vanhaa kunnostaen ja uutta rakentaen. Toimimme myös apuna ohjaustehtävissä retkillä, leireillä ja muissa tapahtumissa.

Tukiyhdistyksen jäsenillä on monipuolista asiantuntemusta ja taitoa, jota partiojohtajat voivat tarvittaessa hyödyntää. Yritämme parhaan mukaan säilyttää yhteyden entisten ja nykyisten aktiivierätyttöjen ja -poikien välillä.